Home / Mund - Chaschtler - Finnen - Eggerberg (22.05.2019) [27]

Chef de course / Leiter: Klaus Minnig

Adjointe / Assistent: Victor Glassey et Henri Mévillot

Photos: © Klaus Minnig - © Henri Mévillot - © Monste Schneuwly